CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

 

1. Chức năng

Giúp Hiệu trưởng trong việc theo dõi công tác quản trị, đời sống, dịch vụ trong nhà trường.

2. Nhiệm vụ
  - Quản lý tài sản cố định, trang thiết bị vật tư phục vụ đào tạo, thực tập sản xuất;
  - Quản lý công tác xây dựng cơ bản, đề xuất và lập kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng các công trình kiến trúc

  - Lập kế hoạch, xây dựng dự án mua sắm thiết bị phục vụ đào tạo, NCKH; cùng với Phòng kế toán- Tài vụ tổ chức việc mua sắm và giám sát sử dụng vật tư thực tập ở các khoa, bộ môn. Kiểm tra các điều kiện của các cơ sở cung ứng vật tư thực tập cho các khoa, bộ môn trực thuộc trường;
  - Lập kế hoạch và sữa chữa hệ thống, nước, các trang thiết bị kỹ thuật của nhà trường;Theo dõi, cung ứng nhu cầu sử dụng điện, nước phục vụ cho hoạt động của nhà trường.
  - Phối hợp với phòng Hành chính - Tổng hợp lập kế hoạch bảo dưỡng các phương tiện đi lại;
  - Dự thảo các phương thức, kế hoạch và hợp đồng sản xuất, dịch vụ kỹ thuật; đôn đốc các đơn vị hoàn thành các hợp đồng sản xuất và dịch vụ kỹ thuật;
  - Tổ chức và điều hành công tác vệ sinh môi trường.