replica watches rolex centered on the introduction of ultra-thin mechanised components.
100% guarentee the best top quality www.upscalerolex.to.
shop for replica watch on etsy.

shop high quality https://de.buywatches.is.

 

 

 

GIỚI THIỆU VỀ PHÒNG QUẢN TRỊ ĐỜI SỐNG

 

- Giúp Hiệu trưởng trong việc theo dõi công tác quản trị, đời sông, dịch vụ trong nhsà trường.

- Chủ trì phối hợp với các khoa chuyên môn, phòng chức năng: Tài chính kế toán, Tổ chức hành chính xây dựng kế hoạch mua sắm, sửa chữa tài sản trong năm. Phát triển dịch vụ sản xuất, nâng cao đời sông cán bộ CNV. Quản lý vệ sinh ytế, an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy trong đơn vị.

123movies