CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1. Chức năng

Phòng Quản lý học sinh, sinh viên là đầu mối giúp việc và tư vấn cho Hiệu trưởng thực hiện chức năng tổ chức và quản lý các hoạt động về Công tác học sinh, sinh viên theo các quy định hiện hành .

 

2. Nhiệm vụ

a. Công tác tổ chức hành chính.

- Tổ chức tiếp nhận thí sinh trúng tuyển vào học theo kế hoạch tuyển sinh; Sắp xếp, biên chế lớp HSSV theo nghề học, hệ đào tạo trên cơ sở thống nhất với phòng đào tạo; Chỉ định ban cán sự lớp HSSV lâm thời trong thời gian đầu khoá học; Làm thẻ HSSV

- Tổ chức tiếp nhận HSSV vào ở nội trú; làm thủ tục đăng ký tạm trú cho HSSV nội và ngoại trú ( ở trọ khu dân cư) với Công an địa phương.

- Thống kê, tổng hợp dữ liệu, quản lý hồ sơ của HSSV.

- Thư ký thường trực các Hội đồng : xét kết quả học tập; đánh giá ý thức rèn luyện; thi đua khen thưởng, kỷ luật HSSV.

- Tổ chức lễ phát bằng, chứng chỉ tốt nghiệp cho HSSV.

- Giải quyết các công việc hành chính khác có liên quan cho HSSV.

b. Công tác tổ chức quản lý hoạt động học tập.

- Theo dõi đánh giá ý thức học tập của HSSV; phân loại, xếp loại kết quả học tập HSSV theo từng học kỳ, năm học, khoá học

- Tổ chức cho HSSV tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, thi HSSV giỏi nghề và các hoạt động khuyến khích học tập khác.

- Tổ chức tư vấn học tập, nghề nghiệp, việc làm cho HSSV .

c. Công tác tổ chức quản lý hoạt động rèn luyện.

- Theo dõi, đánh giá ý thức rèn luyện của HSSV; xếp loại kết quả rèn luyện của HSSV theo từng học kỳ, năm học , khoá học

- Tổ chức triển khai công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống cho HSSV; các hoạt động giáo dục truyền thống, văn hoá, phòng, chống các tệ nạn xã hội; giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho HSSV.

- Tổ chức các hoạt động giáo dục pháp luật; phổ biến các chế độ chính sách của Nhà nước có liên quan đến HSSV, nội quy, quy chế vào đầu năm học, khoá học; tổ chức các hoạt động ngoài giờ khác cho HSSV.

- Theo dõi công tác phát triển Đảng trong HSSV. tạo điều kiện thuận lợi cho HSSV tham gia tổ chức Đảng, các tổ chức đoàn thể trong Nhà trường; phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội có liên quan trong các hoạt động phong trào của HSSV, tạo điều kiện cho HSSV có môi trường rèn luyện và phấn đấu .

d Công tác văn nghệ, thể thao và các hoạt động xã hội.

- Tổ chức cho HSSV tham gia các hoạt động văn nghệ thể thao ở trong và ngoài Nhà trường; tổ chức các phong trào văn nghệ, thể thao; tổ chức giao lưu, tham gia các cuộc thi văn nghệ, thể thao các cấp, các ngành khi có yêu cầu.

- Tạo điều kiện cơ sở vật chất cho HSSV luyện tập thể thao, rèn luyện sức khoẻ.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục về bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khoẻ cộng đồng và các hoạt động xã hội khác.

e. Công tác y tế.

- Tổ chức khám sức khoẻ cho HSSV khi nhập học; chăm sóc, phòng và chống dịch bệnh, khám sức khoẻ định kỳ cho HSSV trong thời gian học tập theo quy định; giải quyết các trường hợp không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ để học tập; tuyên truyền giáo dục sức khoẻ sinh sản cho HSSV.

- Tổ chức nhà ăn tập thể cho HSSV đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm

f. Thực hiện các chế độ chính sách đối với HSSV.

- Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước quy định đối với HSSV về học bổng, học phí, trợ cấp xã hội, bảo hiểm, tín dụng đào tạo và các chế độ khác có liên quan đến HSSV.

- Mua bảo hiểm Y tế, bảo hiểm thân thể; đảm bảo các quyền lợi bảo hiểm cho HSSV

g. Thực hiện công tác an ninh trật tự, an toàn cho HSSV.

- Phối hợp với các ngành, các cấp chính quyền địa phương, khu vực có HSSV ngoại trú, xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn cho HSSV; giải quyết kịp thời các vụ việc có liên quan đến HSSV.

- Tổ chức tư vấn pháp lý, tâm lý, xã hội cho HSSV.

h. Thực hiện công tác quản lý HSSV nội trú, ngoại trú.

- Quản lý HSSV nội trú; xem xét, tiếp nhận HSSV vào ở nội trú. Tổ chức việc ăn ở, sinh hoạt cho HSSV nội trú; thường xuyên đôn đốc và định kỳ kiểm tra việc chấp hành nội quy ký túc xá; phối hợp với Đoàn TN Nhà trường, Hội sinh viên tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao cho HSSV nội trú.

- Quản lý HSSV ngoại trú; giáo dục HSSV nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương ; xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa nhân dân và HSSV; khuyến khích HSSV tích cực tham gia các hoạt động do địa phương tổ chức. Phối hợp với cơ quan công an, chính quyền địa phương nắm bắt kịp thời thông tin về HSSV ngoại trú; tình hình thực hiện các quy định, nghĩa vụ công dân của HSSV nơi cư trú; ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực, không lành mạnh, các hành động gây gổ, kích động, gây rối trật tự trị an ở nơi cư trú.