replica watches rolex centered on the introduction of ultra-thin mechanised components.
100% guarentee the best top quality www.upscalerolex.to.
shop for replica watch on etsy.

shop high quality https://de.buywatches.is.

 

 

 

 

GIỚI THIỆU PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

 

 

- Giúp Hiệu trưởng trong công tác quản lý chế độ tài chính trong đơn vị.

- Lập kế hoạch tài chính trong năm, tổ chức các hoạt động thu-chi và quản lý tài chính của Trường đúng mục đích, nguyên tắc, quy định về thu-chi tài chính đối với đơn vị sự nghiệp có thu, phục vụ tốt công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của nhà trường.

 

                                         

123movies