replica watches rolex centered on the introduction of ultra-thin mechanised components.
100% guarentee the best top quality www.upscalerolex.to.
shop for replica watch on etsy.

shop high quality https://de.buywatches.is.

 

 

 

                                                GIỚI THIỆU PHÒNG ĐÀO TẠO

 

Giúp Hiệu trưởng trong công tác lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch đào tạo hàng năm.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch dạy nghề hàng năm và dài hạn của nhà trường.

- Lập kế hoạch và tổ chức việc xây dựng các chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề.

- Lập kế hoạch và tổ chức tuyển sinh, thi tốt nghiệp, công nhận và cấp bằng, chứng chỉ nghề.

- Tổ chức thực hiện và quản lý quá trình đào tạo, bồi dưỡng nghề.

- Quản lý việc kiểm tra, thi theo quy định.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên

- Thực hiện các công việc giáo vụ gồm: Lập các biểu bảng về công tác giáo vụ, dạy và học, thực hành, thực tập nghề, theo dõi  tổng hợp  đánh giá chất lượng các hoạt động dạy nghề, thống kê làm báo cáo theo quy định của cấp trên và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

123movies