CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

 

1.Chức năng

Giúp Hiệu trưởng trong công tác cán bộ, công tác chế độ chính sách cho viên chức trong đơn vị và công tác hành chính

2. Nhiệm vụ

a) Công tác tổ chức nhân sự, chế độ-chính sách và thi đua-khen thưởng:

* Tổ chức nhân sự:

- Xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực hàng năm, trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đó.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc sắp xếp, tổ chức bộ máy và nhân sự, xây dựng và hoàn chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị; tiếp nhận CB-GV-CNV hàng năm theo kế hoạch của Trường.

- Theo dõi và thực hiện hoàn chỉnh tiêu chuẩn chức danh của CB-GV-CNV.

- Quản lý hồ sơ cá nhân, hợp đồng lao động, hợp đồng thỉnh giảng, sổ BHXH, quản lý nhân sự của các bộ phận trong phạm vi quản lý của nhà trường.

- Thực hiện công tác thống kê, cập nhật thông tin về nhân sự của đơn vị.

- Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ.


* Chế độ chính sách:

- Theo dõi, quản lý và tổng kết đánh giá CB-GV-CNV đã và đang hoàn thành các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao trình độ cho CB-GV-CNV.

- Thực hiện chế độ, chính sách tiền lương; chế độ bảo hiểm; thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với CB-GV-CNV. Lập danh sách lương cùng thu nhập tăng thêm cho toàn thể CB-GV-CNV theo quy định của nhà nước.

- Theo dõi và thực hiện chế độ nâng lương định kỳ và đột xuất cho CB-GV-CNV.


* Thi đua – khen thưởng:

- Tổng kết, báo cáo, đánh giá, nhận xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ của CB-GV-CNV định kỳ và đột xuất.

- Theo dõi, tổng hợp báo cáo công tác thi đua của các đơn vị trình Hội đồng Thi đua để xét duyệt hàng tháng, học kỳ, năm học.

- Báo cáo thành tích về thi đua – khen thưởng hàng năm và liên hệ cơ quan thi đua cấp trên để đề xuất các danh hiệu thi đua của đơn vị.


b) Công tác hành chính – văn thư – lưu trữ:

* Hành chính:

- Theo dõi, kiểm tra việc phân công cán bộ, giáo viên, công nhân viên trực cơ quan trong các dịp lễ, Tết.

- Theo dõi ngày giờ công CB-GV-CNV toàn trường.

- Tổng hợp tình hình tháng và chuẩn bị kế hoạch công tác tháng sau; lên lịch công tác tuần, ghi chép biên bản hội nghị, làm báo cáo định kỳ và đột xuất.

- Chuẩn bị nội dung và hình thức phục vụ các hội nghị, hội thảo; thực hiện công tác đối ngoại của trường.

- Kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị thực hiện các chỉ đạo của Hiệu trưởng.

- Thưc hiện công tác lễ tân, tiếp khách.

- Lập định mức, dự trù và cung cấp văn phòng phẩm cho các phòng chức năng.

- Kiểm tra thể thức và tính pháp lý các văn bản của Trường trước khi ban hành.

- Thực hiện việc bảo quản xe và phục vụ xe đi công tác cho đơn vị.


* Văn thư:

- Phát hành và chuyển giao văn bản đến các đơn vị trong và ngoài trường; đôn đốc và tổng hợp báo cáo, thống kê của các đơn vị có liên quan theo yêu cầu của trường.

- Trực tổng đài điện thoại và chuyển cuộc gọi đến bộ phận có liên quan.

- Quản lý điện thoại liên lạc ra bên ngoài.


* Lưu trữ:

- Thực hiện công việc lưu trữ văn bản đi và đến, các tư liệu về quá trình hoạt động của trường; soạn thảo và in ấn văn bản, đóng dấu và quản lý các loại con dấu của nhà trường.

- Quản lý và sử dụng kho lưu trữ của nhà trường.


c) Tổ chức lực lượng bảo vệ và tự vệ cơ quan, bảo vệ tài sản, cơ sở vật chất toàn trường.

- Trực cổng: kiểm tra giấy tờ người đến liên hệ công tác; nhận và chuyển giao công văn; kiểm tra việc chấp hành nội quy, giờ giấc ra vào cổng của CB-GV-CNV.

- Kiểm tra việc thực hiên các quy định của nhà trường; phòng cháy chữa cháy; vệ sinh và trật tự trước cổng trường.

- Xử lý các tình huống: cháy nổ; trộm cắp và phá hoại tài sản; tai nạn lao động; an ninh trật tự trong toàn trường.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan (công an, đoàn thanh niên,…) để thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Thường xuyên trao đổi, học tập để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.



d) Phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện cho đoàn thể thuộc đơn vị mình hoạt động.

e) Quản lý và sử dụng hiệu quả tài sản do nhà trường giao.

f) Thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu trưởng giao.