replica watches rolex centered on the introduction of ultra-thin mechanised components.
100% guarentee the best top quality www.upscalerolex.to.
shop for replica watch on etsy.

shop high quality https://de.buywatches.is.

 

 

 

GIỚI THIỆU PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

 

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác tổ chức, cán bộ.
  - Nghiên cứu, đề xuất Công tác tổ chức, xây dựng quy chế hoạt động, xây dựng chức năng và nhiệm vụ của các đơn vị trong trường, chế độ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức.
  - Nghiên cứu, đề xuất: Quy hoạch, kế hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức.
  - Dự thảo các văn bản, quyết định về công tác tổ chức cán bộ.
  - Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách tiền lương và các chế độ chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức;
 - Tham mưu và theo dõi công tác thi đua khen thưởng ;
  - Quản lý hồ sơ nhân sự: Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định ;
    - Quản lý và điều hành các loại phương tiện đi lại phục vụ công tác và các hoạt động khác của trường; Đề xuất kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng, mua sắm, thay thế các loại phương tiện đi lại của nhà trường.
  - Đón tiếp khách đến làm việc với nhà trường; Thực hiện trang trí, lễ tân các phòng họp, buổi lễ, hội nghị, hội thảo;
  - Quản lý công tác văn thư, lưu trữ và con dấu của nhà trường;
  - Quản lý nhân khẩu, hộ khẩu

Đời sống trong việc thực hiện quy hoạch mở rộng đất đai của nhà trường;
 - Quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong phòng theo quy định.

- Thực hiện thường trực, bảo vệ và giữ gìn an ninh trật tự trong nhà trường.

 

123movies