1. Xây dựng kế hoạch giáo viên, lịch giảng dạy và các kế hoạch khác liên quan đến công tác đào tạo, giáo dục HSSV, tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, giáo dục theo Chương trình, Kế hoạch chung của Nhà trường và lĩnh vực chuyên môn đơn vị phụ trách; đảm bảo được chất lượng đào tạo của Trường;

2. Chủ động tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ; gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh phục vụ đời sống kinh tế -  xã hội;

3. Quản lý giảng viên, giáo viên, viên chức, học sinh, sinh viên thuộc Khoa theo phân cấp của Hiệu  trưởng;

4. Tổ chức biên soạn Chương trình, Giáo trình môn học và các tài liệu khác liên quan đến giảng dạy do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung; bảo quản, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học;

5. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc Khoa;

6. Quản lý, sử dụng tài sản, thiết bị có hiệu quả, đảm bảo an toàn lao động, phòng, cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường trong đơn vị;

7. Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác do Hiệu trưởng phân công.