-Tổ chức thực hiện chương trình học tập, thực tập theo kế họach hàng năm của nhà trường.

- Thực hiện việc biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề khi được phân công , tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung , cải tiến phương pháp dạy nghề nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

- Thực hiện các hoạt động thực nghiệm , nghiên cứu khoa học , ứng dụng kỹ thuật , công nghệ vào quá trình dạy nghề.

- Quản lý giáo viên, nhân viên , người học thuộc đơn vị mình.

- Quản lý , sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất , thiết bị theo quy định của hiệu trưởng ; đề xuất , xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy nghề.

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Hiệu trưởng.