replica watches rolex centered on the introduction of ultra-thin mechanised components.
100% guarentee the best top quality www.upscalerolex.to.
shop for replica watch on etsy.

shop high quality https://de.buywatches.is.

 

 

 

 

 

- Đào tạo nhân lực ở các trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề, sơ cấp nghề theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề của Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội.

- Tham gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn; đào tạo nguồn nhân lực phục vụ thực hiện tái cơ cấu ngành và xây dựng nông thôn mới; bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề; tham gia phổ cập nghề cho người lao động, dạy kỹ thuật cho học sinh phổ thông.

- Tổ chức nghiên cứu khoa học; ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học-công nghệ; gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và sản xuất; thực hiện sản xuất, kinh doanh và dịch vụ khoa học, kỹ thuật theo quy định của pháp luật.

- Liên doanh, liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, kinh doanh trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. Phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình ngư­ời học nghề trong hoạt động dạy nghề; phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị-xã hội trong việc đào tạo nhân lực cho địa phương và cho vùng.

- Tổ chức xây dựng, duyệt và thực hiện các chư­ơng trình đào tạo, giáo trình, học liệu dạy nghề đối với ngành nghề đ­ược phép đào tạo theo quy định.

- Tổ chức tuyển sinh, dạy và học; thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp, cấp bằng, chứng chỉ nghề theo quy định của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

- Đăng ký, tổ chức triển khai kiểm định chất lượng dạy nghề và chịu sự quản lý chất lượng của cơ quan kiểm định chất lượng đào tạo.

- Quản lý công chức, viên chức, người lao động, tài sản, đất đai và các nguồn lực khác của Trường theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Công khai cam kết của trường về chất lượng và các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo; về thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ; về thu, chi tài chính hàng năm. Tư vấn học nghề, tư vấn việc làm miễn phí cho người học nghề.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao theo quy định của pháp luật.

 

123movies