replica watches rolex centered on the introduction of ultra-thin mechanised components.
100% guarentee the best top quality www.upscalerolex.to.
shop for replica watch on etsy.

shop high quality https://de.buywatches.is.

 

 

 

Cựu chiến binh

23/09/2014 01:50

Cựu chiến binh

 

HỘI CỰU CHIẾN BINH

 Giới thiệu:

Hội cựu chiến binh là một tổ chức Đoàn thể chính trị - xã hội và chịu sự lãnh đạo của Đảng ủy Trường. Hội hoạt động theo đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Hiến pháp, Pháp luật của Nhà nước, Điều lệ của Hội và các Quy định đơn vị đề ra.
    Nhiệm vụ của Hội là tập hợp, đoàn kết, tổ chức, động viên tinh thần các thế hệ cựu chiến binh trong đơn vị; giữ gìn và phát huy truyền bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; tích cực tham gia đóng góp xây dựng đơn vị phát triển, góp phần xây dựng bảo vệ đơn vị, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ thành quả Cách mạng, xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ chế độ, bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của cựu chiến binh; chăm lo, giúp đỡ nhau về tinh thần và vật chất trong cuộc sống, đoàn kết thống nhất cao trong đơn vị.
    Cựu chiến binh Trường không những luôn phát huy vai trò của mình trên lĩnh vực công tác mới – công tác giáo dục đào tạo - mà còn giữ vững, phát huy tinh thần và truyền thống thống tốt đẹp của người chiến sĩ, người lính Cụ Hồ.

 

 

Các tin khác
123movies